Enllaços d'interès

LLEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Transparència gencat: portal de la transparència de la Generalitat de Catalunya.

Sector públic de la Generalitat de Catalunya: apartat del portal de la transparència dedicat al sector públic de la Generalitat de Catalunya del qual el Consorci forma part.

Participa gencat: portal de participació de la Generalitat de Catalunya.

Organització

PRESENTACIÓ DEL CONSORCI

 

PERSONAL DIRECTIU

El personal directiu del Consorci del qual s'ha de publicar la informació indicada a la LTAIPBG està format únicament per la persona que ocupa el càrrec de gerent, podeu consultar-ne la següent informació:

 

EMPLEADES PÚBLIQUES

Ocupació pública

a) Nombre d'efectius: aquesta informació es pot consultar en el següent enllaç i al Banc de Dades d'Ocupació Pública

b) Plantilla de personal

c) Retribucions: en el següent enllaç consultar les taules de retribucions anuals dels empleats públics

d) Indemnitzacions

e) Dietes: D’acord amb els criteris de la CITGO de 28 d’octubre de 2016, s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. D’acord amb els criteris de la CITGO de 28 d’octubre de 2016, s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.Actualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i del sector públic no es percep cap tipus de dret d’assistència.

 

Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats

 

Acció i representació sindical

a) Acords, pactes i convenis en matèria de personal:

b) Representació sindical:

Recompte d'hores sindicals i cost anual d'alliberats sindicals (2019)

 

Processos de selecció i promoció professional

Convocatòries de selecció de personal

 

Processos de formació

El Consorci no ha organitzat cap formació les llistes de la qual hagin de ser publicades d'acord amb la Llei de Transparència i les instruccions facilitades per la Generalitat de Catalunya. En el següent enllaç es poden consultar els llistats dels empleats públics admesos a activitats formatives organitzades per l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

 

ÈTICA

Codis de conducta:

 

Agenda de visites i reunions amb grups d’interès:

 

Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments:

 

BONA ADMINISTRACIÓ

Catàleg de serveis:

Economia i finances

PRESSUPOST

Pressupostos:

Bases d'execució:

Estat d'execució del pressupost

Liquidació del pressupost:

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Aquesta informació es pot consultar a l’apartat d’Anàlisi de les finances públiques del portal Govern obert gencat.

 

COMPTES ANUALS I INFORMES DE FISCALITZACIÓ

Comptes anuals:

Informes de fiscalització:

 

PATRIMONI

Patrimoni del Consorci de Serveis socials de Barcelona

Gestió patrimonial

Negocis jurídics patrimonials: el Consorci no ha portat a terme cap negoci jurídic en els darrers cinc anys ni n'hi ha cap en tramitació

 

SUBVENCIONS I AJUTS

El Consorci no atorga cap ajut ni subvenció

Contractes, convenis i encàrrecs de gestió

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Podeu accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes formalitzats en els darrers 5 anys. 

La informació i documentació sobre els processos de contractació en curs la podeu consultar al Perfil del contractant del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.

Informació addicional:

 

CONVENIS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

Registre de convenis de col·laboració i cooperació

Convenis de col·laboració vigents:

Línies d'actuació

PLANS I PROGRAMES D'ACTUACIÓ

 

AVALUACIÓ DE L'ACCIÓ PÚBLICA

 

MEMÒRIES D'ACTIVITAT

 

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

El Consorci no ha desplegat cap campanya de publicitat institucional ni en els anteriors exercicis ni en el present.

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL

 

Publicacions del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

Documentació de l'Àrea de Drets Socials de l'Ajuntament de Barcelona

Memòries d'activitat:

 

Documentació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Procediments i actuacions jurídiques

NORMATIVA

Normativa que fa referència a la creació del Consorci:

 

Normativa sobre els traspassos de gestió de serveis socials al Consorci:

 

Normativa de l'àmbit dels serveis socials:

 

Normativa dels diferents àmbits d'actuació del Consorci:

 

ACTUACIONS ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES

La informació sobre els següents temes la podeu consultar al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya:

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)

Cal sol·licitar cita prèvia