Dret d’Accés a la Informació Pública

Els ciutadans que tinguin la voluntat d’exercir el seu Dret d’Accés a la Informació Pública poden fer-ho a través de Govern obert gencat.

La comissió de Garantia del Dret de l’Accés a la Informació Pública (GAIP) és l’òrgan col·legiat adscrit a la Generalitat competent en matèria de transparència que vetlla pel compliment i les garanties del dret d'accés a la informació pública mitjançant la mediació i la resolució de les reclamacions i l'assessorament, la formulació de propostes, la formació, la difusió i la recerca sobre totes aquelles qüestions que afecten el compliment i les garanties de l'accés a la informació pública.

 

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Organització

PRESENTACIÓ DEL CONSORCI

 

PERSONAL DIRECTIU

El personal directiu del Consorci del qual s'ha de publicar la informació indicada a la LTAIPBG està format únicament per la persona que ocupa el càrrec de gerència, podeu consultar-ne la següent informació:

 • Perfil i trajectòria professional
 • Informació relativa a la relació nominal del personal directiu, les seves retribucions, indemnitzacions i dietes
 • Resolució d'autorització o reconeixement de compatibilitats

Les persones als capdavant de les direccions de cada servei no tenen càrrecs catalogats com a personal directiu però es pot consultar la informació sobre la seva trajectòria professional en l'apartat "Equip directiu".

 

EMPLEADES PÚBLIQUES

Ocupació pública

a) Nombre d'efectius: aquesta informació es pot consultar en el següent enllaç i al Banc de Dades d'Ocupació Pública

b)Plantilla de personal

c) Retribucions: en el següent enllaç consultar les taules de retribucions anuals dels empleats públics, al personal del Consorci li és d'aplicació la taula salarial del Personal laboral del VI Conveni únic

d) Indemnitzacions

e) Dietes: D’acord amb els criteris de la CITGO de 28 d’octubre de 2016, s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic. D’acord amb els criteris de la CITGO de 28 d’octubre de 2016, s’entén per dieta els drets d’assistència per a la concurrència a reunions d’òrgans de govern, de consells d’administració o de qualsevol altre òrgan col·legiat de l’Administració de la Generalitat i de les entitats, ens o empreses del seu sector públic.Actualment, d’acord amb l’article 63 de la Llei 3/2015, d’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i del sector públic no es percep cap tipus de dret d’assistència.

 

Resolucions d’autorització o reconeixement de compatibilitats

 

Acció i representació sindical

a) Acords, pactes i convenis en matèria de personal:

b) Representació sindical:

 

Processos de selecció i promoció professional

 

Formació

 

Igualtat

 

ÈTICA

Codis de conducta

 

Agenda de visites i reunions amb grups d’interès

 

Invitacions a viatges, desplaçaments i allotjaments

 

BONA ADMINISTRACIÓ

Catàleg de serveis

Economia i finances

PRESSUPOST

Pressupost aprovat

 

Bases d'execució

 

Estat d'execució del pressupost

 

Liquidació del pressupost

 

Compliment dels objectius d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera

Aquesta informació es pot consultar a l’apartat d’Anàlisi de les finances públiques del portal Govern obert gencat.

 

COMPTES ANUALS I INFORMES DE FISCALITZACIÓ

Comptes anuals

 

Informes d'auditoria de comptes

 

Informes de fiscalització d’òrgans de control extern

 

PATRIMONI

Patrimoni del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

Gestió patrimonial

Negocis jurídics patrimonials: el Consorci no ha portat a terme cap negoci jurídic en els darrers cinc anys ni n'hi ha cap en tramitació

 

SUBVENCIONS I AJUTS

El Consorci no atorga cap ajut ni subvenció

Contractes, convenis i encàrrecs de gestió

CONTRACTACIÓ PÚBLICA

Podeu accedir a tota la informació sobre la contractació realitzada pel Consorci de Serveis Socials de Barcelona mitjançant el Registre públic de contractes, que conté informació dels contractes formalitzats en els darrers 5 anys. 

La informació i documentació sobre els processos de contractació en curs la podeu consultar al Perfil del contractant del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

Informació sobre la provisió de serveis socials:

 1. Provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, en els àmbits de la infància i l’adolescència i de joves, en règim de concert social i gestió delegada, i per a l’adaptació al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada en els àmbits de la infància i l’adolescència, joves i discapacitat (DOGC 8497 - 8.9.2021)
 1. Provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socialsd'Atenció Pública, en els àmbits de la infància i l'adolescència en règim de concert social, i per al'adaptació al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada en els àmbits de la infància i l'adolescència (DOGC Núm. 8557 - 3.12.2021)

 2. Convocatòria per a la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública 

 3. Resolució de designació dels membres del comitè de provisió del Consorci de Serveis Socials de Barcelona 
 4. Acord de proposta del comitè de provisió de places de serveis socials
 5. Resolució de provisió de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública en l`àmbit de la infància i l’adolescència en règim de concert social del Consorci de Serveis Socials de Barcelona
 6. Resolució per a l’adaptació de places de Serveis Socials de la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública, al règim jurídic del concert social i de la gestió delegada, en els àmbits de la infància i l’adolescència
 7. Resolució de denegació de places          

 

 1. Procediments d'emergència 

 2. Ampliació de places de serveis ocupacionals d'inserció (SOI) i de servei de teràpia ocupacional (STO) a centres ocupacionals concertats amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona (expedient de Modificació 1-2022)

 

 5. Ampliació de places de servei ocupacional d'inserció (SOI) i de servei de teràpia ocupacional (STO) a centres ocupacionals concertats amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona. (expedient de Modificació 2-2022)

 

6. RESOLUCIÓ sobre convocatòria per a la provisió de serveis socials de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, en els àmbits de la infància, l'adolescència i joves en règim de concert social (DOGC 8801 25/11/22)

 

7. RESOLUCIÓ per la qual s'obre convocatòria per a la provisió de serveis de la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública, en règim de concert social, en l’àmbit de les persones amb discapacitat del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. (publicació: 22.12.2022)

 8. -Acord proposta del Comitè de Provisió del Consorci de Serveis Socials de Barcelona per l’augment de places, en l’àmbit de la discapacitat, d’acord amb l’article 27 del decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública (expedient de Modificació 1-2023).(Publicació: 25.05.2023)

Resolució de provisió de places de la xarxa de  serveis socials d’atenció pública, en l’àmbit de les persones amb discapacitat, en règim de concert social del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. DOGC 8818 de 22.12.2022 (Publicació: 05.05.2023)

Resolució del Consorci de Serveis Socials de Barcelona per l’augment de places, en l’àmbit de la discapacitat, d’acord amb l’article 27 del decret 69/2020, de 14 de juliol, d’acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d’Atenció Pública (expedient de Modificació 1-2023) (Publicació: 01.06.2023)

Informació addicional:

 

CONVENIS I ENCÀRRECS DE GESTIÓ

Registre de convenis de col·laboració i cooperació

Convenis de col·laboració vigents:

Línies d'actuació

PLANS I PROGRAMES D'ACTUACIÓ

 

AVALUACIÓ DE L'ACCIÓ PÚBLICA

 

MEMÒRIES D'ACTIVITAT

 

PUBLICITAT INSTITUCIONAL

El Consorci no ha desplegat cap campanya de publicitat institucional ni en els anteriors exercicis ni en el present.

 

DOCUMENTACIÓ I PUBLICACIONS

 Publicacions del Consorci de Serveis Socials de Barcelona

 

Documentació de l'Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona

Memòries d'activitat:

 

Documentació del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya

Procediments i actuacions jurídiques

NORMATIVA

Normativa que fa referència a la creació del Consorci:

 

Normativa sobre els traspassos de gestió de serveis socials al Consorci:

 

Normativa sectorial:

 

ACTUACIONS ADMINISTRATIVES I JURÍDIQUES

La informació sobre els següents temes la podeu consultar al portal de transparència de la Generalitat de Catalunya:

Horari d’atenció al públic

De dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre i el mes d'agost)

Per sol·licitar cita prèvia