logo CSSBcn

servei infancia

Què fem?

El Consorci gestiona i supervisa els recursos residencials destinats a infants i adolescents tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA) a la ciutat de Barcelona.

Aquests recursos es concreten en 6 Centres d’Acolliment (CA), d’estada limitada i transitòria; 25 Centres Residencials d’Acció Educativa (CRAE), on resideixen temporalment infants i adolescents amb mesura administrativa d’acolliment, i 3 Cases d’Infants (CI), una nova modalitat d’atenció que ofereix tant un lloc residencial per als infants i adolescents, com un espai d’intervenció amb les famílies.

Alguns d'aquests centres són de titularitat pròpia i d'altres pertanyen a entitats d'iniciativa social concertats amb el Consorci. El CSSBcn assumeix la gestió directa i la supervisió dels centres propis així com el seguiment, la coordinació i la supervisió de la gestió de la resta de recursos residencials.

Aquesta supervisió consisteix en acompanyar en la gestió dels equipaments i vetllar per la qualitat del recurs i de la intervenció educativa. El Consorci acompanya aquest seguiment oferint assessorament tècnic i formació. El CSSBcn també promou projectes complementaris o de tall innovador amb dos objectius essencials: aportar recursos i eines per millorar la qualitat de l’atenció i facilitar als centres la coordinació i el treball en xarxa.

El Consorci també impulsa projectes, com el programa Jo torno a casa, un servei complementari d’acompanyament als infants i adolescents i a les seves famílies, durant el procés de desinternament i acoblament de nou al domicili familiar, després d’haver estat acollits en CRAE o CA.

 

Centres d'acolliment (CA)

Són centres residencials per a l'atenció immediata i transitòria de l'infant i adolescent de zero a divuit anys que ha de ser separat del seu nucli familiar mentre es realitza el diagnòstic de la situació i es determina la mesura que cal aplicar. L'objectiu d'aquests centres és, per tant, l'observació, el diagnòstic, la guarda i l'educació en les situacions d'urgència de les persones menors en alt risc social.

Les funcions dels centres d'acolliment són dues: oferir una resposta immediata i transitòria d'acollida i protecció i exercir una funció substitutòria temporal de la família. Aquesta funció substitutòria comprèn exercir l'activitat educativa integral que l'infant o adolescent necessiti; satisfer les necessitats d’alimentació, vestuari, allotjament, higiene, descans i lleure; tenir cura de la salut física i psíquica de l'infant o adolescent; realitzar un estudi diagnòstic interdisciplinari de la situació de les necessitats de l'infant o adolescent acollit, i proposar les mesures de protecció adients (retorn a la família biològica, acolliment familiar simple o preadoptiu o acolliment en un centre.

 

CentresEdatsEntitatPlaces
Centre d’acolliment Gaudí12-18Fundació Ciutat i Valors28
Centre d'Acolliment Maspins*12-18Fundació Ciutat i Valors30
Centre d'Acolliment i Urgències Infantils Josep Pallach0-12Intress26
Centre Talaia*12-18EDUVIC30
Centre CODA12-18Fundació Idea25
Centre d'Acolliment Els Llimoners0-12CSSBcn27

 *centres de gestió delegada 

 

Centres Residencials d'acció educativa (CRAE)

Aquests centres ofereixen a l'infant o adolescent de zero a divuit anys un recurs alternatiu a un medi familiar inexistent, deteriorat o amb greus dificultats per cobrir
les seves necessitats bàsiques. Als CRAE s'aplica la mesura d'acolliment simple en una institució i les persones poden accedir-hi per derivació de la DGAIA..

Les funcions dels CRAE són: l’atenció integral als infants i adolescents que són ingressats per contribuir al seu procés educatiu i de desenvolupament personal; la cura de la seva salut física i psíquica, vetllant pel desenvolupament harmoniós de la seva personalitat; el disseny del projecte educatiu individual dels infants i adolescents a partir del diagnòstic o l'avaluació inicial; la coordinació amb els altres serveis i professionals que intervenen en el procés d'atenció i protecció als infants i adolescents, i la promoció, en els casos en què sigui possible, del retorn de l'infant o adolescent amb la família d'origen o, en cas contrari, l'acolliment en família extensa o aliena.

 

CentresEdatsEntitatsPlaces
Casa Milà12-18Fundació Ciutat i Valors14
Maragall12-18Fundació Ciutat i Valors25
Kairós14-18EDUVIC20
La Llar16-18Suara Cooperativa10
La Llar Collserola4-15Suara Cooperativa20
Minerva4-18Integració Social de Menors (ISOM)24
Sants-Medir4-16Integració Social de Menors (ISOM)17
Casa de Família Natzaret4-18Fundació Nazareth29
Casa de Família Trafalgar4-16Religiosas Jesús María6
Casa Solaz Infantil2-14Filles de la Caritat de Sant Vicenç de Paül16
Les Palmeres3-18L'Associació per a la Creació d'Estudis i Projectes Socials (CEPS)12
Llar Claudina4-16Congregació Jesús María6
Sant Josep de la Muntanya*3-18Madres de desamparados y San José de la Montaña57
Llar Turó Blau3-12Nostra Senyora de la Caritat del Bon Pastor10
Maria Reina3-12Fundació Resilis24 
Llar Infantil Fàtima0-12Fundació Mare de Déu de Fàtima32
Dolors Aleu12-18Associació per la Promoció i Inserció Professional (APIP)10
La Salle4-16Fundació COMTAL8
Residència Vilapicina6-18Fundació pro Disminuïts Psíquics Jacinta Sastrada Morelló14
Aspasim7-12ASPASIM (Associació de pares amb fills disminució psíquica Institució Mullerat)4
Aspasim-La Puça 8-13 ASPASIM (Associació de pares amb fills disminució psíquica Institució Mullerat)
Urrutia*3-18Integració Social de Menors (ISOM)12
Joan Torras12-18Fundació Eveho20
Crae Toni Julià i Bosch3-18CSSBcn16
Comunitat Infantil de Sant Andreu6-18CSSBcn22 

 *centres de gestió delegada 

  

Cases d'Infants

Aquests recursos ofereixen un servei residencial d’estada temporal per a treballar les capacitats d’infants i adolescents i de les seves famílies per possibilitar-ne el retorn o la seva emancipació.

El projecte va adreçat a la població de 4 a 18 anys en situació de risc o de desemparament i les seves famílies. S’obre la porta a infants – adolescents la família dels quals no se’n pot fer càrrec de manera temporal (guardes administratives voluntàries) o trobant-se en situació de desemparament la família s’hi acull voluntàriament (tuteles administratives), adolescents que s’hi vulguin acollir voluntàriament i infants – adolescents en situació de desemparament i acollits en Centres d’acolliment o Centres residencials d’acció educativa (CRAE) que presentin una millora en la situació familiar i un pronòstic elevat de recuperabilitat.

El projecte se sustenta sobre vuit principis: temporalitat, unitats reduïdes, implicació dels interessats en el procés, orientació a la capacitació, intervenció familiar, promoció del retorn, proximitat i treball en xarxa.

CentresEdatsEntitatPlaces
Casa d'Infants Paolo Freire3-18Fundació Acció Social Infància (FASI)8
Casa d'Infants Alexandre Galí3-18Fundació Acció Social Infància (FASI)8
Casa d'Infants Carme Aymerich*3-18Fundació Acció Social Infància (FASI)14

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)