logo CSSBcn

servei a la dona

Què fem?

El Consorci de Serveis Socials de Barcelona gestiona diversos recursos adreçats a dones i llurs fills i filles en situació de vulnerabilitat. Entre aquests, té la gestió directa de la casa d’acollida per a dones que han patit violència masclista, la supervisió de la gestió dels tres pisos d’acollida per a dones que han estat vinculades a xarxes de prostitució i la dels quatre pisos pont per a dones que han patit violència masclista. Aquesta supervisió es concreta en el seguiment de la documentació tècnica, l’establiment de protocols de coordinació amb altres agents, la participació en les xarxes de col•laboració de l’àmbit i la formació dels equips professionals. En total, s’ofereixen 53 places en aquests recursos: 27 a la casa d’acollida, 6 a pisos de suport per a dones que han estat víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual i 20 places per a pisos pont.

A més de supervisar i donar suport als recursos, tant respecte a les incidències de les persones que hi viuen o les dificultats que poden sorgir, també facilita recursos i comparteix l’anàlisi i resolució de les situacions més urgents.

El CSSBcn també impulsa i participa en projectes de recerca i en tots els espais de coordinació institucional que impliquen posada en comú de l’expertesa de professionals de l’àmbit, per poder generar coneixement i propostes de millora a nivell institucional.

El Consorci forma part de projectes de recerca tant propis com en col•laboració amb altres administracions: desenvolupament del sistema d’indicadors propi per als recursos residencials per a dones que pateixen violència masclista; seguiment de la implementació del Protocol RVD de l’Ajuntament per valorar el risc d’una dona que es troba en situació de violència masclista; planificació de l’atenció a adolescents que viuen violència masclista amb el dispositiu públic de serveis socials de la ciutat i planificació de la intervenció amb els fills i filles de dones que han patit violència masclista a Barcelona.

 

Casa d’acollida

La Casa d’Acollida per a dones i als seus fills i filles és un servei residencial temporal que té com a objectiu oferir un espai d’ acollida i convivència per a les dones i les seves filles i fills que han viscut situacions de violència masclista i que no disposen d’una xarxa familiar i/o social de suport prou segura. La Casa d’Acollida proporciona un entorn de seguretat físic i emocional i una atenció integral a les seves necessitats, es promou un treball personal i en grup per recuperar l’autonomia, l’autoestima, la valoració personal i una relació materno-filial satisfactòria.

 

Pisos per a dones víctimes d’explotació sexual

Els Pisos de suport per a dones que han estat víctimes de tràfic amb finalitats d’explotació sexual són recursos de transició abans de completar el procés d’autonomia. S’ofereixen quan la dona, després d’haver passat per un servei d’acolliment i recuperació, requereix un espai protegit, però amb menys suport educatiu.

  

Pisos pont

Els Pisos pont per a dones que han patit violència masclista i els seus fills i filles són un recurs per a dones que estan realitzant un procés de recuperació i autonomia. Aquest procés les permetrà, en un curt termini, viure de manera independent portant a terme un projecte de vida sense violència.

 

Centres gestionats

ProjecteEntitat
Casa d'acollidaConsorci Serveis Socials de Barcelona
Pisos pont per a dones que han patit violència masclistaINTRESS
Pisos d’acollida per a dones víctimes d’explotació sexualSICAR

Horari d’atenció al públic

Dilluns a Divendres: 9:00 a 14:00 h.

(excepte el 24 i 31 de desembre)